مرور برچسب

قبر

کشف گورستان اسلامی در اسپانیا

کارگران اسپانیایی به تازگی گورستانی باستانی در استان ساراگوسا، واقع در شمال شرقی اسپانیا کشف کرده‌اند که حاوی بقایای ۴۵۰۰ جسد مربوط به دوران اسلامی است.

قصه حجتیه‌ای دیروز و منتقد امروز ر

شرق در شماره امروز به انتقاد از روند فروپاشی فرهنگی و اجتماعی پرداخته و جوابیه دوباره سلیمی نمین به کرباسچی را به چاپ رسانده است.