مرور برچسب

فهمی جدعان

فهمی جدعان

فهمی جدعان، اندیش‌مندِ اردنی که در فلسطین زاده شد و در فرانسه درس آموخت و در اردن و دانش‌گاه‌هایِ سلطنتیِ عمان و کویت تدریس می‌کرد. جدعان الگویِ خود را ابتدا با نشرِ…