مرور برچسب

فلسفه شرق،

دیالوگ فلسفه شرق و سنت اسلامی- ایرانی

نشست نهم وضعیت تفکر در ایران با عنوان «ما و فلسفه شرق» دیالوگ سنت ایرانی- اسلامی با مکتب کیوتو با سخنرانی دکتر محمد اصغری، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز و سردبیر ماهنامه…