مرور برچسب

علی ظفر یوسفی

حدود و موانع آزادی بیان در قرآن| علی ظفر یوسفی

آزادی بیان در قرآن، دایر مدار تکلیف است؛ در مواردی که کشف یک حقیقت بستگی به «بیان» داشته باشد، سخن و بیان تکلیف است اما مواردی که سخن گفتن و بیان یک امری، سبب ضیاع جان و مال و…