مرور برچسب

طبقه میانه

اسلام و طبقه متوسط

بر اساس یافته‌های مقاله‌ای که بر ساختار طبقه متوسط در پاکستان تمرکز دارد هویت‌های مذهبی و تقسیم‌بندی‌ها میان طبقه‌های متوسط سنتی و جدید رو به افزایش است.