مرور برچسب

شمس و مولوی

شمه‌ای از شوریدگی شمس تبریزی | سروش دباغ

دو سال و نیم پیش، بر آن شدم تا در ادامۀ سفرهای اگزیستانسیل و معنویِ خود، به سر وقت « مقالاتِ» شمس تبریزی، که در زمرۀ کتاب‌های بالینی‌ام هست؛ بروم و به شرح آن بپردازم. برای…