مرور برچسب

سیدیحیی یثربی

سیدیحیی یثربی: صاحبِ المیزان با قرآن به جنگ خرافات رفت / کار زیادی پس از علامه طباطبایی نکرده‌ایم

سیدیحیی یثربی عقیده دارد: مرحوم علامه طباطبایی باید تفسیری را با هزار زحمت می‌خرید و مطالعه می‌کرد و بیشتر آن‌ها را در کتابخانه می‌خواند، اما اکنون ما با وجود این همه…