مرور برچسب

سپاه صحابه

سپاه صحابه و طالبان زیر سایه مکتب دیوبندی

در تقسیم‌بندی نانوشته‌ای وظیفه اصلی طالبان سرکوب و به بردگی کشاندن شیعیان افغانستان و وظیفه اصلی سپاه صحابه قلع و قمع شیعیان (به ویژه جنبش جعفریه) در پاکستان است.