مرور برچسب

زبان رقص

رقص در ترازوی اخلاق

مدت‌هاست در این اندیشه‌ام که درباره «رقص» بنویسم و تلقیِ خویش از این کنش انسانیِ پر بسامد در جوامع پیرامونی را با مخاطبان در میان گذارم. جهت ایضاح بیشترِ مدعیاتم، از پی دکارت،…