مرور برچسب

رضا شاه

مرور مطبوعات / رضاشاه بانی ایران نوین نبود

مشروطیت، ایزوتسو فیلسوف ژاپنی و رضاه شاه از موضوعاتی بودند که توجه نویسندگان روزنامه‌های امروز را به خود جلب کرده بودند. «روحِ شرقی مشترک»، «همبستگی اجتماعی و نابرابری»،…