مرور برچسب

ربنا

امام و مخالفت های فقهی علما

شرق در این شماره به گفتگو با استاد حسین علیزاده پرداخته و در کنار انعکاس پیام اوباما به مناسبت ماه رمضان، از مخالفت های فقهی علما با امام در دهه 60 روایت کرده است.