مرور برچسب

دیوبندیه

محمدتقی عثمانی؛ حاضر در متن اقتصاد اسلامی جهان، غایب در پاورقی اقتصاد اسلامی وطنی| سیدعلی بطحایی

بررسی فهرست 500 نفره از تاثیرگذارترین چهره‌های شاخص جهان اسلام در طی پنج سال اخیر، از چهره‌ای کمترشناخته شده رونمایی می‌کند که تاکنون کمتر به او و کارویژه اش در جهان اسلام…

دیوبندیه افغانستان تکفیر نمی‌کند

مفتی دیوبندی: اصل نزد ما تکفیر نیست. اصل نزد ما تا آخرین مرحله تاویل است. یعنی کوشش میکنیم که تکفیر را از سر افراد دور کنیم. البته به سبب انحرافات فکری، گمراه می گوییم. ما در…