مرور برچسب

خدا جهان

آیا امریکا دین دارد؟ دیدگاه والت ویتمن

بعضی از مردم امریکا پیرو یک دین هستند و بعضی دیگر هیچ دینی ندارند. در هر حال اعتقاد قریب به اتّفاق مردم امریکا این است که دین یک مسئلۀ شخصی است و هرکس آزاد است که با ارادۀ خود…