مرور برچسب

حسن حسن زاده آملی

در احوال و آثار حسن زاده آملی| زینب نجابت

حسن حسن‌زاده آملی نامش را به عنوان یکی از فرهیختگان ایرانی و اسلامی به ثبت رساند. تقویم اندیشه ایرانی را که ورق می‌زنیم، از وی هم می‌باید سخنی بگوییم. او را به عنوان عالِمی…