مرور برچسب

جان آل شلنبرگ

شلنبرگ؛ تعارض‌های عشق الهی و اختفای خداوند

از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. آن را برهان ناباوری هم می گویند. این برهان در دوران اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آن را در…

آیت‌الله جوادی آملی و ماجرای اختفای الهی؛ مواجهه با دو دیدگاه شلنبرگ و پل موزر در اندیشه آیت‌الله…

آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یک فیلسوف و فقیه اسلامی به موضوع خداشناسی با انگاره‌های سنتی توجه می‌کند. ایشان تعالیم دینی را در راه خداشناسی پیش می‌کشد و از آن برای ترسیم…

شلنبرگ؛ اختفای خداوند و عشق الهی

یکی از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. جان آل شلنبرگ (1959. )، فیلسوف کانادایی معاصر، نخستین بار این استدلال را به‌صورت برهانی…