مرور برچسب

جامعه مدنی

دولت دیالکتیکی هِگل آزادی می‌آفریند؟

هگل معتقد است که رسیدن به صلح پایدار جهانی غیرممکن و نفی دیالکتیک است. حقوق بین الملل در حقیقت روابط بین دولت‌های مستقل است. یک دولت جهانی بوجود نخواهد آمد و هیچ وقت یک قاضی…

مهم‌ترین مسئله جامعه ایران

تعداد زیادی از گروه‌های تحصیل‌کرده جامعه معتقد هستند نبود آزادی و شفافیت در صد سال گذشته سبب توسعه‌نیافتگی شده است. گروهی مسئله تاریخی حاکمیت اندیشه جمع‌گرایی (تفکر سوسیالیستی…

چالش‌های جامعه مدنی در افغانستان

فعال و پژوهشگر افغانستانی: طی این بیست سال، سطح آگاهی عمومی جامعه سنتی و بسته افغانستان، به شدت بالا رفته است. در زمینه‎‌های حکومت داری، حقوق بشر، حقوق زن، تحقق دموکراسی،…