مرور برچسب

جامعه‌شناسی

فرید العطاس و جامعه‌شناسی نئوخلدونی

فرید العطاس در اولین کتاب خود درباره ابن خلدون سعی دارد تا عمق قوت نظریه پردازی اجتماعی مسلمانان را نشان دهد که می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای جامع درباره ابن خلدون خوانده شود.…

زندگی عشیره‌ای در خلیج فارس مدرن

روابط اجتماعی در کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال 2021 همچنان قومی و بر پایه ارزش‌های عشیره‌ای است. روابطی که در دنیای مدرن در اقتصاد، سیاست و در مرزبندی میان کشورها نقش دارد.

امید و رسالت جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی امروز ایران بیشتر معطوف به نگاه‌های آسیب‌شناسانه شده است. نگاه‌هایی که با پیوند با تحرکات و نگره‌های غلیظ و غیرمنطقی سیاسی به عرصه‌های عمومی راه یافته‌اند. بدیهی…