مرور برچسب

تراجنسیتی

دین، جنسیت و اقلیت جنسی

صلح‌پژوهان مدت‌ها است متوجه شده‌اند که دانش‌های بومی منجر به برنامه‌ریزی کاربردی‌تر و مؤثرتر می‌شود. با این حال، دانش جنسیت و هویت‌های تراجنسیتی و همچنین شیوه‌های فرهنگی مرتبط…

تابوشکنی مدرسه اسلامی تراجنسی‌ها در پاکستان

یک مدرسه در پاکستان سعی دارد تا برای افراد تراجنسی زمینه آموزش قرآن و همچنان مهارت‌ها را فراهم کند. رانی خان مسئول این مدرسه می‌گوید که سعی دارد تا مانع کشیدن افراد تراجنسی به…