مرور برچسب

بلوغ شرعی

رومینا

آیا قتل رومینا مجوزی برای کودک همسری است؟ آیا از نمونه‌های متعدد قتل ناموسی دخترکان ایرانی می‌توان مطلوبیت کودک‌همسری را استنتاج کرد؟