مرور برچسب

براهین اثبات وجود خدا

پرسش‌های فلسفی و پاسخ‌های علمی؛ به مناسبت درگذشت فیروز نادری و اظهارات وی درباره وجود خدا و حیات پس…

عظیم محمودآبادی: درگذشت فیروز نادری دانشمند ایرانی و مدیرکل سابق اکتشافات منظومهٔ شمسی موجب آن شد تا اظهاراتی در قالب متن و ویدئو از وی در مورد وجود خدا، حیات پس از مرگ و ...…

کتاب «فلسفه دین» زیرنظر محسن جوادی منتشر شد

کتاب «فلسفه دین» مجموعه‌ای از مباحث فلسفه دین است که با تکیه به سنت فکری اسلامی و در تناظر با سنت‌های فکری دیگر ادیان، به‌ویژه مسیحیت که یکی از مهم‌ترین کانون‌های مباحث فلسفه…

شلنبرگ؛ اختفای خداوند و عشق الهی

یکی از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. جان آل شلنبرگ (1959. )، فیلسوف کانادایی معاصر، نخستین بار این استدلال را به‌صورت برهانی…