مرور برچسب

اندیشه‌ دینی

نگاهی به کتاب «الیمین و الیسار فی الفکر الدینی»؛ بررسی راست و چپ اسلامی از دیدگاه حسن حنفی

حسن حنفی: اساسا چپ و راست در اندیشه دینی، دو وضعیت اجتماعی‌ حاکی از دو طبقه اجتماعی هستند که هر یک با تمسّک به ساختمان نظری موجود در جوامع سنتی – که همان عقاید دینی‌ است -، از…