مرور برچسب

اسقف

نامه‌های محرمانه‌ای که به داد اسقف رسید

شرق در اولین شماره هفته به گزارش دیدار رئیس دفتر رئیس جمهوری با مراجع قم پرداخته و در بخشی دیگر به خبر روزنامه گاردین در مورد پرونده قضایی اسقف کلیسای کانتربری بریتانیا اشاره…