مرور برچسب

اردشیر منصوری

دو پرسش اساسی، در بارۀ مسئلۀ “قربانی”

در این یادداشت من بر تقدم "اخلاق" بر "ایمان" قائلم. یعنی اگر چه این دو مقوله (اخلاق و ایمان) را علی‌الاصول با هم معارض نمی‌یابم، اما آنجا که ناگزیر تعارضی ظاهری بین این دو…