مرور برچسب

اختفای الهی

آرش نراقی؛ ایمان‌ورزی در عصر اختفای الهی

گویی ساختارِ عالم معنا در جهانِ مدرن تحوّلی بنیادین یافته است. مواجهه با آن رنگ و بویی دگر پیدا کرده است. سابق بر این، سالک خود را در عصر حضور فاش امر الهی می‌یافت. با…

پل موزر؛ مکاشفاتِ شخصی و اختفای الهی

پل موزر از فیلسوفان تحلیلی معاصر است. او در بعضی کتاب‌ها و مقالاتش سعی کرده تا تبیین مناسبی از مسئله اختفای الهی ارائه دهد. وی در مواجهه با مسئله پنهان بودن خداوند، نگاه و…

شلنبرگ؛ تعارض‌های عشق الهی و اختفای خداوند

از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. آن را برهان ناباوری هم می گویند. این برهان در دوران اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آن را در…

آیت‌الله جوادی آملی و ماجرای اختفای الهی؛ مواجهه با دو دیدگاه شلنبرگ و پل موزر در اندیشه آیت‌الله…

آیت‌الله جوادی آملی به عنوان یک فیلسوف و فقیه اسلامی به موضوع خداشناسی با انگاره‌های سنتی توجه می‌کند. ایشان تعالیم دینی را در راه خداشناسی پیش می‌کشد و از آن برای ترسیم…

ایمان در عصر اختفای الهی

از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. به این معنا که خداوند از دیده‌ها پنهان است و رخ نمی‌نماید؛ گاه بندگانش را در سختی رها می‌کند؛…

شلنبرگ؛ اختفای خداوند و عشق الهی

یکی از استدلال‌هایی که وجود خدا در جهان را نشانه می‌رود، برهان "اختفای الهی" است. جان آل شلنبرگ (1959. )، فیلسوف کانادایی معاصر، نخستین بار این استدلال را به‌صورت برهانی…

پل موزر؛ اختفای الهی

پل موزر از فیلسوفان تحلیلی معاصر است. او در بعضی کتاب‌ها و مقالاتش سعی کرده است تا تبیین مناسبی از مسئله خفای الهی ارائه دهد. وی در مواجهه با مسئله پنهان بودن خداوند، نگاه و…