مرور برچسب

ابوحیان

مرور مطبوعات / جایگاه فلسفه در دانشگاه است

مطالب شماره‌های امروز بیشتر رنگ و روی اجتماعی داشت اما چند مطلب فلسفی و مصوبه جدید دولت مبنی بر حق تحصیل همگانی از مطالب مورد توجه مطبوعات بود. «سکولاریسم‌ناپذیری اسلام و…