مرور برچسب

ابراهیمی دینانی

سهروردی تنها حکیم مسلمانی که حکمت ایرانی را احیا کرد / حکمت خسروانی فلسفه نور است

سهروردی تنها حکیمی در اسلام است که فلسفه متروک ایران را بعد از دوره بنی‌امیه و بنی‌عباس متروک شده بود، احیا کرد. آن‌ها این فلسفه را از بین بردند، اما او احیا کرد. البته هنوز…

عشق با همه قهاریتش اختیار را نابود نمی‌کند

عشق با همه قهاریتش اختیار را نابود نمی‌سازد. همان‌وقت که قهار است و غرق در معشوق است و جز معشوق به چیز دیگری نمی‌اندیشد با اختیار می‌اندیشد و معشوق را انتخاب کرده و با اختیار…

چرا جهان معلول، معقول است؟

قانون علیت بر این جهان حاکم است و اگر قانون علیت نبود، این جهان نیز جهان نبود. معلول با علت ارتباط بالضروره دارد، اما همین ضرورت را باعقل می‌فهمیم. پس اگر به قانون علت و معلول…