آخرین مطالب

قالب>مقاله

حکمت حکیم| عظیم محمودآبادی

حکیم سنایی غزنوی در زمره حکیمانی از ایران زمین قرار دارد که تاثیرِ او در آثار پسینیانش نیز مشهود است. او از جمله…
نمایش مطالب قدیمی‌تر