«یونگ» و «سپهری»؛ و روحی که در جهتِ تازه اشیا جاری است| سروش دباغ

در این جستار به بررسی آراء و نظرات سهراب سپهری و کارل گوستاو یونگ می‌پردازیم. دو شخصت برجسته از دو سنت فکری مختلف. کارل یونگ از حیثی شبیه به هایدگر است. تأثیرات مستقیم او در اشعار و مکتوبات سپهری دیده می‌شود. کافی است با مکتوبات یونگ و هایدگر و سپهری[2] مأنوس باشی تا تاثیرات این دو متفکر غرب را بر سهراب دریابی. انس با آثار سپهری از سویی و آشنایی با روانشناسی، روانکاوی و فلسفه سده بیستم به سهولت به ما نشان می‌دهد که سهراب متأثر از این دو شخصیت است. در برخی از اشعار هشت کتاب، می‌توان ردّ پایِ محسوسِ ایده‌های یونگی را در زیست جهان سهراب سراغ گرفت.