سپهری و سپهری‌پژوهان؛ چرا این همه سهراب را می‌پژوهند؟

سهراب سپهری از مشهورترین شاعران معاصر است. شعر او دهه‌هاست که مورد توجه بسیار عوام و خواص قرار گرفته است. شعر سپهری نه تنها نزد متخصصان ادبیات که نزد متفکران و روشنفکران معاصر نیز بُعد ویژه و اهمیت بالایی دارد. می‌توان آثار سپهری‌پژوهان را در دودستهٔ کلی پژوهش‌های تطبیقی و پژوهش‌هایی که صرفاً براساس آثار شاعر انجام شده است، تقسیم کرد. در این جستار خواهم کوشید از ظن خویش به بررسی تحلیلی و اننقادی روند کلی سهراب‌پژوهان بپردازم.