«ب» بسم الله و ساختار عددی قرآن

از زمانی که رشاد خلیفه نتیجه تحقیقاتش را به عنوان کشف معجزه ریاضی قرآن مطرح کرد تا امروز بحث بر سر ساختار عددی قرآن ادامه دارد. [۱] متاسفانه گفتگوی بی‌طرف و علمی بر روی این موضوع در مشاجره بین دو گروه تندرو موافق و مخالف دوقطبی و مخدوش شده به طوری که هر دو گروه چشم خود را بر روی واقعیت می‌بندند. [۲]