آخرین مطالب

رصد رسانه‌ها

تشریح پنج گفتمان دینی

تفاوت روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در این است که روشنفکران دینی، چون عقل متجددانه را حجت می‌دانند نیازی به اجتهاد…
نمایش مطالب قدیمی‌تر