مرور برچسب

محمدرضا کدیور

ساده بود و دردمند

گرچه از ماه‌ها قبل می‌شد انتظار این خبر را داشت، لیکن این بارِ گران و غم این فراق را چاره جز اشک و اندوه دل نیست. سحرگاه دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹ رضا بابایی در گذشت. او مدت‌ها بود…

کرونا و مواجهه با مرگ

"در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه می‌کردم، به مرگ فکر می‌کردم. شبح مرگ بالای سرم ایستاده بود. خیال می‌کردم قهرمان داستان که بمیرد، من هم می‌میرم. نَمُردم. ولی شبح مرگ هنوز…