مرور برچسب

ابراهیم احمدیان

درباره سخنان جنجالی امام جمعه موقت اصفهان

ابراهیم احمدیان: سخنان جنجالی محمدتقی رهبر در توهین به مردم عربستان چنان شگفت و دور از انتظار بود که هنوز هیچ مقام رسمی و روحانی درباره آن اظهار نظر نکرده است. این سخنان دور…