نگاهی بخردانه به رفتاری نابخردانه

اقدام آگاهانه و عمدی آقای تبریزیان در سوزاندن کتاب پزشکی هاریسون که کتابی مرجع در حوزه پزشکی نوین است و نمایش آن در فضای مجازی، انتقادهای ریز و درشتی را از سوی افراد ریز و…

کوچیده مردی از دیار دانش

استفاده از نوشته های دانشجویان که گاه تا رده های متصدیان و مسئولان بالا راه یافته، یکی از حرام خوری های غیر قابل توجیه و به ظاهر مجاز است که برای همیشه مدرس و استاد را به اخذ…

روزه گرفتن فلسفه‌ای دارد!

روزه‌داری که موجب کاهش توان انسان و کار آمدی می‌شود، بی گمان آثار مهمی دارد که تنها با رعایت اصول آن، می‌توان به آن‌ها دست یافت و الا به ضد خود تبدیل می‌شود.